12ม.ค./64

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วย นายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

07ม.ค./64

ประชุมพิจารณา (ร่าง) ขอบเขตงานสำหรับการหารือระดับประเทศเรื่องน้ำในประเทศไทย

วันที่ 7 มกราคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) ขอบเขตงานสำหรับการหารือระดับประเทศเรื่องน้ำในประเทศไทย Continue reading

06ม.ค./64

ประชุมการให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2563/64

วันที่ 6 มกราคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2563/64 Continue reading

24ธ.ค./63

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางปาลลิน พวงมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2563 Continue reading

24ธ.ค./63

ประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563 Continue reading

22ธ.ค./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทอดพระเนตรกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน Continue reading

22ธ.ค./63

ประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 Continue reading

18ธ.ค./63

ประชุมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ Continue reading

15ธ.ค./63

ประชุมเพื่อเตรียมการรับรองการตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ Continue reading

04ธ.ค./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก Continue reading

03ธ.ค./63

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แปลงสาธิตเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้เกียรติปลูกต้นขนุน ณ แปลงสาธิตเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Continue reading

26พ.ย./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก Continue reading

25พ.ย./63

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ Continue reading

24พ.ย./63

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี Continue reading

17พ.ย./63

แถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “กรมส่งเสริมการเกษตรเผย 12 มาตรการรับมือสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/64”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

16พ.ย./63

ประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)

วันที่ 16 พ.ย.63 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading