07ต.ค./63

ดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ โดยนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ Continue reading

07ต.ค./63

เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะของกรมส่งเสริมการเกษตร กับคณะอนุกรรมาธิการปัจจัยการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

21ก.ย./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านโคกชุมบก ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 21 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายเดช มินทการต์ เกษตกรต้นแบบการทำเกษตรผสมผสาน Continue reading

17ก.ย./63

การสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่โครงการตำบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมการสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่โครงการตำบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
Continue reading

17ก.ย./63

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของกรมส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ Continue reading

15ก.ย./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมศูนย์การเรียน ตชด. คลิตี้ล่าง

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15ก.ย./63

ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวภาวินีย์ ปรีชาวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563 Continue reading

15ก.ย./63

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเกษตรโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวภาวินีย์ ปรีชาวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเกษตรโครงการภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Continue reading

14ก.ย./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำตาม PNPCA และแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอจากผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันนี้ 14 กันยายน 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำตาม PNPCA Continue reading

19ส.ค./63

ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา Continue reading

18ส.ค./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน

วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน
Continue reading

18ส.ค./63

ร่วมจัดการทดสอบ สาธิต การใช้งานแอปพลิเคชัน Farm Gear ภายใต้ชื่อโครงการการบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกันในแปลงใหญ่ (แอปพลิเคชัน Farm Gear) ประจำปี 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรร่วมกับกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล Continue reading

10ส.ค./63

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 10 สิงหาคม2563 นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร้อมด้วยนายเอกชัย กั่นขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 1/2563 Continue reading

07ส.ค./63

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้การออกแบบและติดตั้งระบบน้ำพืชเพื่อการเกษตร ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 7 ส.ค. 63 ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น Continue reading

05ส.ค./63

เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย(THAICID)

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และนายเอกราช บุญล้อมรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ Continue reading

03ส.ค./63

เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ Continue reading