30ก.ย./60

สัมมนาการขับเคลื่อนงาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ประจำปี 2561

วันที่ 29 – 30 กันยายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ก.ย./60

ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำข้อมูลวางแผนและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 28 กันยายน 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19ก.ย./60

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เปิด “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนราธิวาส

วันที่ 19 กันยายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.ย./60

ติดตามโครงการขยายผลโครงการพระราชดำริ

วันที่ 13 กันยายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12ก.ย./60

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ….

วันที่ 12 กันยายาน 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12ก.ย./60

ติดตามการดำเนินการถอดบทเรียนระดับชุมชน และให้แนวทางการดำเนินงานปี 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

วันที่ 12 ก.ย. 60 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12ก.ย./60

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2560

วันที่ 12 กันยายน 2560 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ Continue reading

11ก.ย./60

ประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการด้านการชลประทานและระบายน้ำแห่งประเทศไทย THAICID

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11ก.ย./60

ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยมตอนล่าง จังหวัดพิจิตร-พิษณุโลก 4 โครงการ

วันที่ 11 กันยายน 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ส.ค./60

ติดตามการดำเนินงานโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading