15พ.ย./61

ศึกษาดูงานระบบการให้น้ำพืช ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

วันที่ 15 พ.ย. 61 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

30ต.ค./61

ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวะกรรมเกษตร Continue reading

25ต.ค./61

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

23ต.ค./61

ติดตามงานโครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ณ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวะกรรมเกษตร Continue reading

12ต.ค./61

กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ลดการปลูกข้าวนาปรัง

กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมหน่วยงานร่วมบูรณาการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง Continue reading

05ต.ค./61

ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำข้อมูล วางแผนและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04ต.ค./61

ร่วมลงพื้นที่ ณ ทุ่งมหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 ต.ค. 61 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมมเกษตร Continue reading

27ก.ย./61

ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการบริหารจัดการน้ำ ณ โครงการขุดลอกขยายคลองบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21ก.ย./61

ประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 21 กันยายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21ก.ย./61

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาการเตรียมดิน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading