13พ.ค./61

ดำเนินงานเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2561

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08พ.ค./61

ประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี2561 ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04พ.ค./61

ติดตามและนิเทศงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ

วันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

01พ.ค./61

ถ่ายทำ รายการ สเตชั่นไฟว์ ช่วงสารคดีชุด คนเกษตร พันธุ์ดี ช่อง 5 ตอนที่ 6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จ.อุทัยธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28เม.ย./61

ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ จ.นครพนม และโครงการอ่างเก็บน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 27 – 28 เมษายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

26เม.ย./61

ร่วมสัมมนาเรื่อง “นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 26 เมษายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

26เม.ย./61

ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด จ.สกลนคร และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบางทรายตอนบน จ.มุกดาหาร

วันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18เม.ย./61

ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 18 เมษายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11เม.ย./61

ได้ความรู้ ได้อาชีพ ฟรี! ที่โครงการลูกพระดาบส

วันที่ 11 เมษายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10เม.ย./61

ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading