20เม.ย./64

ประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายอาณัติ หุ่นหลา ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม VDO Conference คณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564 Continue reading

16เม.ย./64

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการในรูปแบบเงินกู้และการช่วยเหลือทางเทคนิค โดยธนาคารโลก(World Bank)

วันที่ 16 เมษายน 2564 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการในรูปแบบเงินกู้และการช่วยเหลือทางเทคนิค โดยธนาคารโลก(World Bank) โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) Continue reading

08เม.ย./64

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 กรมอนามัย อ.เมือง จ.นนทบุรี

กลุ่มโครงการพระราชดำริ
**********************
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดยนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางสาวนาริสา เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 กรมอนามัย อ.เมือง จ.นนทบุรี Continue reading

07เม.ย./64

ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินผลและจัดระดับหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน

กลุ่มโครงการพระราชดำริ
***********************
วันที่ 7 เมษายน 2564
นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินผลและจัดระดับหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 สำนักงาน กปร. และผู้แทนจาก 19 หน่วยงานภาคี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ Continue reading

01เม.ย./64

ติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มโครงการพระราชดำริ
**************************
วันที่ 1 เมษายน 2564 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งได้ติดตามการดำเนินงานของ “กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก” อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต Continue reading

31มี.ค./64

ติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ ฯ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มโครงการพระราชดำริ
**************************
วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วย นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต Continue reading

30มี.ค./64

ติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา

กลุ่มโครงการพระราชดำริ
**************************
วันที่ 30 มีนาคม 2564 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ Continue reading

29มี.ค./64

จัดประชุมโครงการการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร (อบรบระบบให้น้ำพืชพื้นฐาน) โดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลักสูตรการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และเกษตรกรผู้จัดทำแปลงเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา

กลุ่มเกษตรชลประทาน
*********************
วันที่ 29 มีนาคม 2564 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดยกลุ่มเกษตรชลประทาน และกลุ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้อง Continue reading

29มี.ค./64

ติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

กลุ่มโครงการพระราชดำริ
**************************
วันที่ 28 มีนาคม 2564 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ Continue reading

29มี.ค./64

กลุ่มโครงการพระราชดำริ
**********************
วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และนางสาวนาริสา เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) กรุงเทพฯ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม Continue reading

26มี.ค./64

เยี่ยมชมการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางความร่วมมือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมคณะติดตามนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

26มี.ค./64

พิธีรับมอบเครื่องหย่อนกล้าแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จำนวน 31 เครื่อง ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มโครงการพระราชดำริ
*****************************
วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีรับมอบเครื่องหย่อนกล้าแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จำนวน 31 เครื่อง ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี Continue reading

25มี.ค./64

ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี จังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มเกษตรชลประทาน
************************
วันที่ 25 มีนาคม กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วม ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี จังหวัดอุตรดิตถ์ Continue reading

25มี.ค./64

ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มเกษตรชลประทาน
************************
วันที่ 24 -25 มีนาคม กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ Continue reading

25มี.ค./64

มอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2564

ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร
***********************
25 มีนาคม 2564 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ให้เกียรติเดินทางมาให้กำลังใจ และมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2564 Continue reading