21ก.ย./64

การจัดการพื้นที่และการดูแลรักษาพืชในช่วงปลายฤดูฝน

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแจ้งเตือน!! พี่น้องเกษตรกรให้ป้องกันความเสี่ยงจากน้ำท่วมขังและความชื้นสูงที่อาจทำให้พืชผลเสียหายได้ จึงควรมีการจัดการพื้นที่และดูแลรักษาพืชในช่วงปลายฤดูฝน Continue reading

31ส.ค./64

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน ผ่านระบบ Zoom

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ
*******************
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน ผ่านระบบ Zoom เพื่อพิจารณาการจัดทำโครงการ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 Continue reading

30ส.ค./64

ประชุม THAICID นัดพิเศษ เรื่อง “การสรุปบทเรียนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากงานประชุมวิชาการ THAICID National e-Symposium ครั้งที่ 14”

กลุ่มเกษตรชลประทาน
************************
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กลุ่มเกษตรชลประทาน เข้าร่วมประชุม THAICID นัดพิเศษ เรื่อง “การสรุปบทเรียนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากงานประชุมวิชาการ THAICID National e-Symposium ครั้งที่ 14” Continue reading

25ส.ค./64

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดรูปแบบ และแนวทางการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง ครั้งที่ 4/2564

กลุ่มเกษตรชลประทาน
************************
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายอาณัติ หุ่นหลา ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดรูปแบบ และแนวทางการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) Continue reading

24ส.ค./64

ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนกลางเพื่อวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ และร่างวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และทางเลือกของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมและลำดับความสำคัญสำหรับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-2570)

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ
*******************
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ เข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนกลางเพื่อวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ และร่างวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และทางเลือกของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมและลำดับความสำคัญสำหรับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-2570) Continue reading

23ส.ค./64

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมประชุมติดตามงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Continue reading

19ส.ค./64

ประชุมติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ
****************************
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยนางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Continue reading

18ส.ค./64

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ครั้งที่ 4/2564

กลุ่มเกษตรชลประทาน
************************
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) Continue reading

16ส.ค./64

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาบิล ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาบิล ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย และเวลา 13.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านนานกปีด ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย ในการนี้ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

13ส.ค./64

ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี Continue reading

05ส.ค./64

ประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้จัดประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม Continue reading

05ส.ค./64

ระดมความเห็นเพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการทำงานของของนวัตกรที่ปรึกษา (i-Team)

กลุ่มเกษตรชลประทาน
*************************
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดกรพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมระดมความเห็นเพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการทำงานของของนวัตกรที่ปรึกษา (i-Team) ผ่านระบบ Zoom Continue reading

05ส.ค./64

ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามครั้งที่ 2/2564

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร มอบหมายให้ นางสาวนาริสา เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ Continue reading

04ส.ค./64

ประชุมเพื่อเตรียมการวางแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของผู้แทนพิเศษรัฐบาลซึ่งจะติดตามการดำเนินงานโครงการ

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ
*******************
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Continue reading

30ก.ค./64

ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ….

กลุ่มเกษตรชลประทาน
**********************
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ (หมวด ๔ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ) Continue reading

29ก.ค./64

ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 1) โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (Area Based) ชีตอนกลาง

กลุ่มเกษตรชลประทาน
**********************
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 1) โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (Area Based) ชีตอนกลาง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) Continue reading