31ก.ค./60

งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ วันที่ 9-14 สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เชิญชม นิทรรศการโครงการพระราชดำริ จาก 25 องค์กร ในงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ Continue reading

27ก.ค./60

ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

25ก.ค./60

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและการจัดแสดงสินค้าในการจัดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ก.ค./60

เข้าร่วมการฝึกอบรมและเป็นวิทยากร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2560 กลุ่มวิศวการเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19ก.ค./60

เตรียมงานเกษตรไทยก้าวหน้าภาย ใต้ร่มพระบารมี ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 และ 19 กรกฎาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ก.ค./60

เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงการแหล่งผลิตอาหารลุ่มน้ำชี – มูล

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.ค./60

เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจากผู้ใช้ข้อมูลผู้ผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรวันที่ Continue reading

07ก.ค./60

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเพื่อรองรับความเสี่ยงต่อการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพในประเทศไทย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร ผู้แทนกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

30มิ.ย./60

ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายกและโครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22มิ.ย./60

ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูนและโครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ จังหวัดพะเยา

วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading