02ม.ค./62

ประชุมคณะกรรมการ โครงการพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงาน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 2 มกราคม 2562 นายวุมิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

25ธ.ค./61

ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

24ธ.ค./61

ประชุมพิจารณากรอบการดำเนินงานโครงการสำคัญเร่งด่วน (Quick win)

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ธ.ค./61

ทดสอบแอปพลิเคชัน Farm Gear ในแปลงส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ (ต้นแบบ) ประชารัฐ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18ธ.ค./61

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ธ.ค./61

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการผลิตและการตลาด มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07ธ.ค./61

ติดตามการดำเนินงานวางแผนและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62 จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 6 – 7 ธันวาคม กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04ธ.ค./61

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ครั้งที่ 3

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

27พ.ย./61

ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

22พ.ย./61

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2562

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21พ.ย./61

ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15พ.ย./61

ศึกษาดูงานระบบการให้น้ำพืช ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

วันที่ 15 พ.ย. 61 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13พ.ย./61

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12พ.ย./61

ประชุมการบูรณาการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 5 ลุ่มน้ำ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษต Continue reading

12พ.ย./61

ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ในติมอร์-เลสเต”งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง Continue reading

30ต.ค./61

ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวะกรรมเกษตร Continue reading