28มี.ค./60

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 ณ

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

27มี.ค./60

อบรมและเสริมสร้างความรู้ทักษะแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ

23 – 24 มีนาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

24มี.ค./60

ร่วมโครงการเสวนาเรื่อง”วันน้ำโลกเพื่อการเกษตร (World Water Day for Agriculture)

23 มีนาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

24มี.ค./60

งานวันถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโครงการส่งเสริมการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

วันที่ 23 มีนาคม.2560 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรชัยนาท Continue reading

24มี.ค./60

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงาน หลักสูตรการผลิตพืชผักภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

วันที่ 21-23 มีนาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22มี.ค./60

ควบคุมการติดตั้งท่อและหัวปล่อยน้ำ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

นายพีระ ช้างเยาว์ หัวหน้าฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21มี.ค./60

งานจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสุพจน์ แก้วปินตา นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20มี.ค./60

ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.)

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20มี.ค./60

การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล

วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading