08มี.ค./61

การประชุมปรึกษาหารือภายในประเทศ เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภัยแล้งของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08มี.ค./61

อบรมนักประชาสัมพันธ์เพื่อผลิตสื่อตรงใจเกษตรกรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ เป็นตัวแทนคณะทำงานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศของ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07มี.ค./61

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “สร้างรอยยิ้มให้น้องในโรงเรียน ตชด.”

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายวุฒิชัย ชินณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ก.พ./61

ประชุมคณะกรรมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยแก้มใส

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

27ก.พ./61

ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

23ก.พ./61

ทดสอบหลักสูตรการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ออบรมให้แก่เยาวชน ในโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรฯ”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ก.พ./61

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19ก.พ./61

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18ก.พ./61

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15ก.พ./61

ประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทำศูนย์สาธิตการแปรรูป ภายใต้ “โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading