18มี.ค./63

ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมรับเสด็จ ฯ Continue reading

17มี.ค./63

ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Continue reading

17มี.ค./63

ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Continue reading

11มี.ค./63

การจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 10-11 มีนาคม 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ Continue reading

05มี.ค./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Continue reading

05มี.ค./63

ประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 63

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จัดประชุมหารือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร Continue reading

05มี.ค./63

ร่วมติดตามการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 5 มีนาคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมร่วมติดตามการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

04มี.ค./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชา Continue reading

03มี.ค./63

ร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาหมู่บ้านยามชายเเดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่เเละวิศวกรรมเกษตร Continue reading

02มี.ค./63

เข้าร่วมการสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อน บูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร” ณ ห้องพึ่งบุญฯ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) Continue reading

02มี.ค./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Continue reading

28ก.พ./63

ติดตามโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ จังหวัด น่าน และจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ก.พ./63

การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

27-28 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง​ Continue reading

27ก.พ./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” Continue reading

27ก.พ./63

ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

26ก.พ./63

ดิดตามการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2563

มื่อวันที่ 25-26 กพ.63 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading